Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Všeobecné obchodní podmínky" anebo "VOP") upravují vztahy při prodeji zboží uskutečněném mezi prodávajícím a kupujícími prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) přístupného na internetové adrese www.vlaknadobetonu.eu  , který je provozován prodávajícím.

PRODÁVAJÍCÍ
Prodávajícím a dodavatelem je společnost BENOFIN s.r.o. se sídlem Pod Vodárnou 297, 37367 České Budějovice, IČ 28120264, DIČ CZ28120264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18390 (dále jen "prodávající"), adresa pro doručování elektronické pošty:
info@benofin.cz.

KUPUJÍCÍ
Kupujícím je fyzická anebo právnická osoba, která učinila anebo má v úmyslu učinit nabídku prodávajícímu směřující k uzavření kupní smlouvy jejíž předmětem je koupě a prodej zboží z nabídky prodávajícího (dále jen "kupující").

POVAHA KUPUJÍCÍCH
Některá ustanovení těchto VOP se vztahují pouze na určitou skupinu kupujících podle toho, zda mají postavení spotřebitele, či nikoliv.
Spotřebitelem se rozumí pouze ten kupující, který při uzavírání a plnění kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující, který nesplňuje tyto podmínky, se za spotřebitele nepovažuje.

ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ
Objednávka zboží musí být kupujícím učiněna prostřednictvím elektronického objednávacího systému prodávajícího – elektronického formuláře umístěného na internetové adrese prodávajícího (e-shop). Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas, když kupující měl možnost se s těmito obchodními podmínkami před vlastním uskutečněním objednávky řádně seznámit. Uzavřením kupní smlouvy, kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout (více též v ujednání o právu prodávajícího odstoupit od smlouvy). Způsoby plateb:

Dobírkou

Možnost uskutečnění platby předem, na účet FIO Bank, a.s. č. ú.: 2600192818/2010

KUPNÍ CENA, NÁKLADY NA DODÁNÍ ZBOŽÍ
Kupní cena zboží (dále jen "cena") je stanovena dohodou v souladu s nabídkovým ceníkem uvedeným na internetové adrese prodávajícího, který je aktuální v den učinění objednávky, pokud nebude písemně dohodnuto mezi smluvními stranami jinak. Návrh ceny bude uveden v objednávce kupujícího, a pokud bude objednávka prodávajícím potvrzena, má se za to, že došlo k dohodě o ceně. Kupní cena nezahrnuje náklady na dodání zboží do místa určeného kupujícím na objednávce jako místo dodání. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. K ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši odpovídající platným právním předpisům. Celková cena objednaného zboží (včetně DPH) bude přehledně uvedena v objednávce. Kupující bude mít možnost se s celkovou cenou seznámit předtím, než bude objednávka odeslána prodávajícímu a vyjádřit s ní svůj souhlas. S výjimkou osobního odebrání zboží v provozovně prodávajícího, budou k celkové kupní ceně připočteny náklady na dodání zboží. Tyto náklady se liší podle způsobu dodání zboží dle volby kupujícího a budou přehledně uvedeny v objednávce. Kupující bude mít možnost se s výší těchto nákladů seznámit předtím, než bude objednávka odeslána prodávajícímu a vyjádřit s nimi svůj souhlas.

DODACÍ PODMÍNKY
Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 – 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu) a dodací list. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze na e-mailu: info@benofin.cz
Odstoupení spotřebitele od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace:
Je-li kupující spotřebitelem v souladu s § 53 (7) občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě, je povinen za účelem vrácení kupní ceny dodržet níže uvedené podmínky:

Odešlete dopis na adresu BENOFIN s.r.o., Pod Vodárnou 297, České Budějovice, PSČ 37367 nebo na e-mail info@benofin.cz  s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu). Datum a podpis." Alternativně je možné uvést jiný text obdobného charakteru, který bude vyjadřovat projev vůle o odstoupení od smlouvy.

Dopravit zboží na své náklady do provozovny prodávajícího a to nepoužité, nepoškozené, včetně veškerého příslušenství, v původním nepoškozeném obalu a včetně originálního dokladu o koupi. Při zaslání zboží prostřednictvím dopravce (třetí strany) je kupující povinen označit balík číslem RMA, které mu bude přiděleno po oznámení odstoupení od kupní smlouvy. Sdělení . Zásilky, které nebudou označeny číslem RMA nebudou od dopravce (třetí strany) převzaty. Zasílání zboží na dobírku není přípustné.

Při splnění všech výše uvedených podmínek zašle prodávající kupní cenu za zboží bankovním převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 14-ti pracovních dnů po řádném obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět a odstoupení od kupní smlouvy nebude platné.

Při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu nejpozději doručeno 14.den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné. Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může prodávající po spotřebiteli požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží, tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení zboží nemůže být považování běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ (ZÁRUKA, ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU)
Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat zda obal zboží není mechanicky poškozen. Pokud je obal zboží viditelně poškozen, je kupující povinen sepsat s přepravcem nebo s dodávajícím zboží "Protokol o poškození zásilky", a tuto zásilku je oprávněn nepřevzít. O této skutečnosti je povinen kupující obratem informovat prodávajícího. Na pozdější reklamace z důvodu viditelného mechanického poškození zásilky nebude brán zřetel. Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození zboží, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek, přičemž o způsobu nápravy poškození rozhoduje kupující, který je povinen jím zvolený způsob nápravy bezodkladně sdělit prodávajícímu. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitele by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží. Na možnost vznést námitky k dodanému zboží při jeho převzetí je spotřebitel upozorněn zejména těmito obchodními podmínkami, má tak možnost ihned při převzetí zboží uplatnit rozpor s kupní smlouvou (viz. Ujednání obchodních podmínek o rozporu s kupní smlouvou).

ZÁRUČNÍ PRÁVA
Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obvyklým užíváním. Kratší životnost výrobku vzhledem k uvedenému opotřebení věci způsobeném jejím obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci. V případě, že na zboží není vydán záruční list je považován za záruční list – list dodací spolu s fakturou. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě. Spotřebitel při uplatnění záruky má:

Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

Bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy

Přiměřeným snížením kupní ceny, v  takovém případě bere kupující na vědomí, že na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat

Náhradním dodáním zboží

Odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.
Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

REKLAMACE (UPLATNĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY)
O reklamaci spotřebitele prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Pokud budete mít dotaz ohledně Vaší reklamace, obraťte se také na nás prostřednictvím e-mailu: info@benofin.cz . Uplatní-li spotřebitel právo na reklamaci, je povinen postupovat následujícím způsobem:

Dopravit zboží na své náklady do provozovny prodávajícího a to včetně originálního dokladu o koupi. Při zaslání zboží prostřednictvím dopravce (třetí strany) je spotřebitel povinen označit balík číslem RMA, které mu bude přiděleno. Zásilky, které nebudou označeny číslem RMA nebudou od dopravce (třetí strany) převzaty. Zasílání zboží na dobírku není přípustné.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek bude zboží vráceno na náklady spotřebitele zpět a odstoupení od kupní smlouvy nebude platné.

Kupující, který není spotřebitelem, uplatňuje případné vady zboží v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Server www.vlaknadobetonu.eu   si považuje Vaší důvěry a chrání Vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být ze strany prodávajícího v budoucnu použito za účelem případné nabídky obchodu a služeb zákazníkovi. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je ze strany subjektu údajů dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku.

VÁŠ SOUHLAS
Používáním internetového obchodu www.vlaknadobetonu.eu  souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Práva a povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek se řídí právem České republiky.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode